TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 572/HQĐL-NV ngày 26/6/2015 của Cục Hảiquan Tnh Đắk Lắk nêu vướng mắc liên quan đếnC/O mẫu D số tham chiếu PP-201412-CCF-249098-V-031226 doMalaysia phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các C/O dẫn trên, Tổng cục Hải quan đã gửi công hàm đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysiaxác minh tính hp lệ của C/O dẫntrên. Tuy nhiên, đếnnay Tổng cục Hải quan chưa nhận được thông báo từ cơ quan này. Ngay khi nhận được kết quả xác minh, Tổng cụcHải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn