BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/MT-LĐ
V/v Thông báo đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Công văn số 724/VTN ngày 13/10/2010của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về việc đề nghị thẩm định và công nhậnphòng khám bệnh nghề nghiệp;

Thực hiện điểm b, khoản 7, mục IV Thôngtư số 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp;căn cứ vào các kết luận tại Bản kê khai và thẩm định năng lực cán bộ, trangthiết bị của phòng khám bệnh nghề nghiệp Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tếthông báo: Phòng khám bệnh nghề nghiệp của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cóđủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên có tráchnhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, chế độ hiện hành của Nhà nước vềkhám bệnh nghề nghiệp.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trựcthuộc Trung ương tạo điều kiện để Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hoàn thànhnhiệm vụ theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Lao động TBXH;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh/TP trực thuộc TƯ;
- Viện YHLĐ&VSMT, Pasteur Nha Trang, Viện VSYTCC TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm YTDP, Trung tâm BVSKLĐ&MT các tỉnh/TP trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Lưu: VT, LĐ (2)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Nga