UBND TỈNH SƠN LA
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/SNV-CCHC
V/v hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá đối với các đơn vị trực thuộc Sở, ngành

Sơn La, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kínhgửi: Các sở, ban, ngành.

Thực hiện quyết định số 16/2015/QĐ-UBNDngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí đánhgiá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy bannhân dân tỉnh

Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban,ngành về khung tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các đơn vịtrực thuộc, như sau:

1. Ban hành tiêu chí đánh giá

1.1. Ban hành Tiêu chí đánh giá cácphòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành (trừ những tổ chức sựnghiệp trực thuộc), bao gồm những nội dung sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ, công việc được giao theo chương trình, kế hoạch công tác theo từng tháng(theo dõi từng tháng để đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụđược giao, theo hướng: đã hoàn thành, chưa hoàn thành, còn chậm so với quyđịnh, nguyên nhân, lý do, chất lượng...).

- Kết quả thực hiện những nhiệm vụ,công việc phát sinh, đột xuất được tập thể lãnh đạo sở giao trong từng tháng.

- Việc chấp hành chế độ thông tin báocáo (nhanh, chậm, chất lượng...)

- Việc chấp hành quy chế làm việc,quy định của Chính phủ, bộ, ngành về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử... củađội ngũ công chức.

- Việc thực hiện chức trách nhiệm vụđược giao của từng công chức (chất lượng, hiệu quả...)

1.2. Ban hành tiêu chí đánh giá mứcđộ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (đối với các sở,ngành có đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trừ Sở Giáo dục và đào tạo được hướng dẫntại điểm 1.3), bao gồm những nội dung sau:

- Việc tổ chức, triển khai thực hiệncác văn bản pháp luật, quy định của cơ quan có thẩm quyền thuộc chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan có thẩm quyền và Sở, ngành, chủ quản.

- Việc xây dựng, ban hành chươngtrình kế hoạch công tác hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đượcgiao, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, của tỉnh.

- Đánh giá việc tổ chức thực hiệnchương trình kế hoạch công tác và báo cáo đầy đủ việc thực hiện kế hoạch côngtác, các nhiệm vụ, chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

- Thực hiện kế hoạch được giao về tựchủ, tự chịu trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế vàtài chính trong năm.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị vàtổ chức liên quan trong các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước, cung ứng sảnphẩm, dịch vụ công

- Thực hiện công tác tuyển dụng, quảnlý, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm theoquy định của pháp luật, của UBND tỉnh theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồidưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầunhiệm vụ được giao.

- Chăm lo đời sống vật chất tinh thầncho công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Chấp hành chế độ, chính sách phápluật của Nhà nước (về: thuế, phí và các khoản thu nộp ngân sách, bảo hiểm, bảovệ môi trường, lao động, tiền lương, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán theonghĩa vụ của cơ quan, đơn vị đối với nhà nước).

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáovới cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định (báo cáo định kỳ, độtxuất).

- Ban hành và thực hiện các quy địnhvề phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế tổ chứcvà hoạt động của đơn vị, các Quy chế: dân chủ cơ sở, chi tiêu nội bộ và văn hóacông sở trong đơn vị.

- Xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thểđạt trong sạch, vững mạnh.

1.3. Đối với sự nghiệp giáo dục đàotạo

Sở Giáo dục và đào tạo đánh giá mứcđộ hoàn thành nhiệm vụ của các trường THPT, cơ sở giáo dục trực thuộc theo nămhọc và theo quy định tại Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của BộGiáo dục và Đào tạo.

2. Nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá, hội đồng đánh giá, hồ sơ đánh giá vàquy trình đánh giá.

2.1. Nguyên tắc đánh giá thực hiệntheo quy định tại Điều 3, Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBNDtỉnh.

2.2. Thẩm quyền đánh giá, hội đồngđánh giá, hồ sơ đánh giá và quy trình đánh giá thực hiện theo quy định tạiChương III, Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở Quyết định số 16/2015/QĐ-UBNDngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và khung tiêu chí đánh giá theo Hướngdẫn này, các sở, ban, ngành xây dựng các tiêu chí đánh giá và điểm đối với từngtiêu chí cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.Quá trình xây dựng ban hành tiêu chí đánh giá phải được thảo luận dân chủ, côngkhai, thống nhất trong từng phòng, ban, chuyên môn, tổ chức, đơn vị, trước khingười đứng đầu sở, ban, ngành quyết định ban hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cóvướng mắc, đề nghị các sở, ngành phản ánh về Sở Nội vụ (phòng Cải cách hànhchính, ĐT: (022)3.751.890, email: [email protected]) để thống nhất./.


Nơi nhận:

-Thường trực UBND tnh (b/c)
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHC, (H.30).

GIÁM ĐỐCLưu Minh Quân