Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 692 TC/TCT NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÁ MÀI

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan,

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 6053/TCHQ-KTTT ngày31-12-2001 của Tổng cục Hải quan phản ánh vướng mắc về việc áp dụng thuế suấtthuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng đá mài; về vấn đề này, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

Căn cứ Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng; tham khảo chú giải Danh mục hàng hoá của Hội đồng hợptác Hải quan thế giới; thì:

Mặt hàng đá mài thuộc nhóm 6804, mục "Riêng", là đối tượngchịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 5% (năm phần trăm). Các mặt hàngđá khác thuộc nhóm 6804 được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% (mười phần trăm). Vì vậy:

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu đá mài hình bánh xe màchỉ có chức năng mài, không có chức năng khác kết hợp như mài và nghiền hoặcmài và cắt, là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 5% (nămphần trăm).

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu đá mài hình bánh xe dùngđể mài và cắt hoặc mài và nghiền, là đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất10% (mười phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan, Cục thuế cáctỉnh, thành phố được biết để hướng dẫn thống nhất thực hiện.