BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 692/TCT-HTQT
V/v: công văn đề nghị hoàn thuế TNDN theo Hiệp định thuế và khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 35 ACC2008 ngày 20/11/2008 của công ty cơ khí và xây dimg Poslilama (côngty) về việc đề nghị được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định tránhđánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc và khấu trừ thuế giá trị gia tăng.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục II, PhầnG, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, hồ sơ hoàn thuếcủa công ty được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ quy định tại Mục X, PhầnB, Thông tư số 60/2007/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhậpdoanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài: trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiệnchế độ kế toán Việt Nam thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quy địnhtại Mục II, Phần B; trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kếtoán Việt Nam thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơkhai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Như vậy, căn cứ,các quy định nêutrên, đề nghị công ty liên hệ với Cục thuế quản lý trực tiếp để được giảiquyết.

Tổng cục Thuế thông báo để côngty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban PC, HT, TTTĐ, CS, KTNB;
- Lưu: VT, HTQT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải