THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/TTg-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội,Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mạidâm và sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành từ trung ương đến địaphương, công tác phòng, chống ma túy đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt,tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần đảm bảo trật tự, an toànxã hội và phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, do sự tác động trực tiếptừ tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực, hoạt động buôn bán, vậnchuyển trái phép các chất ma túy từ bên ngoài vào nội địa còn rất nghiêm trọng;phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảoquyệt; số vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn không ngừng gia tăng; đã xuấthiện một số vụ sản xuất ma túy tổng hợp trong nước. Tại các thành phố lớn, khuđông dân cư, tình hình sử dụng trái phép các chất ma túy tổng hợp, nhất làtrong một bộ phận thanh, thiếu niên đang ở mức đáng lo ngại.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉđạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chương trìnhmục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015; "Tháng hànhđộng phòng, chống ma túy", "Ngày thế giới phòng, chống ma túy"và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26 tháng 6", Thủ tướng Chính phủyêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan thànhviên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo mở đợt caođiểm phòng, chống ma túy từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, tậptrung vào các công tác chủ yếu sau đây:

1. Tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nhận biết rõ hiểmhọa của tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần tập trung vàocác đối tượng nguy cơ cao, thanh, thiếu niên ở các đô thị, học sinh, sinh viên,nhân dân các dân tộc trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, công nhân ở các khucông nghiệp, người lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải, người lao độngtự do, người sản xuất, kinh doanh dược, hóa chất…

Vận động nhân dân tham gia phong trào phát hiện, tốgiác tội phạm ma túy và giúp đỡ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện vàtái hòa nhập cộng đồng.

Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạtđộng văn hóa, văn nghệ, thể thao, như: thể thao, âm nhạc đẩy lùi ma túy; triểnlãm tranh cổ động về phòng, chống ma túy; thi tìm hiểu về đề tài phòng, chốngma túy; tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma túy… nhằmđưa hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, thiết thực vàhiệu quả.

Các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường đưa tin,bài, phóng sự phản ánh các hoạt động phòng, chống ma túy và hoạt động chỉ đạocủa Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh chống tội phạm ma túy,cai nghiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy…

2. Các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạmma túy, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, như tuyến Tây Bắc, Bắc miềnTrung, Tây Nam, sân bay quốc tế… tổ chức nắm chắc tình hình, diễn biến tội phạmma túy để có phương án tấn công, trấn áp tội phạm ma túy có hiệu quả; phối hợpvới các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp phápliên quan đến ma túy, không để lợi dụng để sản xuất ma túy tổng hợp; kịp thờixử lý các tụ điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, xóa bỏ tái trồng cây có chứachất ma túy.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chứcthành viên phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền,vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tộiphạm và tệ nạn ma túy.

4. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhândân tối cao chỉ đạo Viện kiểm sát, Tòa án các cấp phối hợp với lực lượng côngan đưa ra xét xử các vụ án ma túy điểm, tăng cường tổ chức xét xử lưu động cácvụ án ma túy ở các địa bàn phức tạp về ma túy để tăng hiệu quả phòng ngừa tộiphạm ở cơ sở.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,các cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạnma túy, mại dâm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căncứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khaithực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy cụ thể, thiết thực và báo cáo kếtquả lên Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Công an) trước ngày 15 tháng 7 năm2013.

Giao Bộ Công an theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểmtra thực hiện, tổng hợp kết quả đợt cao điểm, báo cáo Chính phủ trước ngày 30tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên UBQG PC AIDS, MT, MD;
- Văn phòng Thường trực PCTP và MT, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc