BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6920/TCHQ-GSQL
V/v: truy thu thuế hàng điện tử nhập khẩu từ Thái Lan

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh
(Đ/c: 86 Đường Phan Đình Phùng, Thị xã Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 562/XNK ngày 22/10/2007 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh kiếnnghị về việc truy thu thuế hàng điện tử do doanh nghiệp nhập khẩu từ Thái Lancó C/O mẫu D cấp sai quy định. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 30 Luật Khiếu nại,tố cáo năm 1998; các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tốcáo năm 2004 và năm 2005; Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyếtđơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính, đềnghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hà Tĩnh để được giải quyếtkhiếu nại theo đúng trình tự thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Tĩnh
- Lưu VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc