BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6925/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc hàng tái nhập

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 02576/HQĐNa-NV ngày 22/10/2009 của CụcHải quan tỉnh Đồng Nai về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ điểm a2, khoản 7, Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTCngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, thì:

Lô hàng vải mộc (vải dệt thoi 100% polyester) của Công tyHualon Coporation Việt Nam đã xuất khẩu cho khách hàng Trung Quốc, nay lô hàngbị khách hàng Trung Quốc gửi trả lại Công ty nhưng mặt hàng vải không cònnguyên trạng như lúc xuất khẩu mà vải đã được gia công, xử lý nhuộm, chà mịn ởnước ngoài. Mặt khác, đối với lô hàng vải bị trả lại nêu trên, Công ty khôngtái chế, không sửa chữa để gửi lại (tái xuất lại) cho khách hàng Trung Quốc màsẽ tiêu thụ nội địa, không đáp ứng được điều kiện hoàn thuế. Thủ tục để Công tytiếp nhận lại lô hàng vải nêu trên được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b khoản1; điểm a, b khoản 2 và điểm a, b khoản 4 Điều 51 và điểm c khoản 7 Điều 112của Thông tư số 79/2009/TT-BTC .

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện nội dungtrên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường