BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân loại bình sắt tráng men dùng để s/x bình nước nóng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc phân loại mặt hàng bình sắt tráng men dùng để sản xuất bình nước nóng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 156/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế của Bộ Tài chính; Chú giải 2(b) phần XVI HS 2012; thì:
Mặt hàng bình hình cầu, làm từ thép hợp kim có độ dày 1.5mm, miệng bình hình elip, thân bình có hai cọc nước ra và vào, đáy bình có gắn giá đỡ để lắp ráp vỏ nhựa và treo tường, mặt trong bình được tráng men Titanium, thích hợp chỉ để dùng sản xuất, lắp ráp bình nước nóng, thuộc nhóm 85.16, mã số 8516.90.30.
Việc phân loại mặt hàng bình sắt tráng men dùng để sản xuất, lắp ráp bình nước nóng có tính chất dễ lẫn, khó phân loại. Để không gây xáo trộn hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng cục Hải quan giao các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra xác định cụ thể hồ sơ do doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng bình sắt tráng men và doanh nghiệp chỉ dùng để sản xuất, lắp ráp bình nước nóng, nếu các doanh nghiệp đã kê khai phân loại theo nhóm 73.10, mã số 7310.29.99 theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4372/TCHQ-TXNK ngày 20/8/2012 và đã kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế quy định cho mã số này thì không xử lý lại.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, chỉ đạo thống nhất việc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Ferroli Indochina;
(Thay trả lời CV số 2013- 0924/CV )
- Cty TNHH Ariston Thermo VN;
(Thay trả lời CV số ART03/2013)
- Cty CP s/x & TM Lạng Sơn;
(Thay trả lời CV số 78/CV-CT )
- Cty Tập đoàn Bắc Á;
(Thay trả lời CV số 13- 032/CV )
- Lưu: VT, TXNK (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?