UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6927/UBND-TCTĐA30
V/v báo cáo sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thủ tục hành chính trong bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Tổ công tác chuyên trách cải cáchthủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 57/CCTTHC ngày 23/02/2010 của Tổ côngtác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn cập nhật, sửa đổithủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tổ công tác Đề án 30 tỉnh Thanh Hóa báo cáo như sau: Số thủtục hành chính công bố sửa đổi bổ sung là 05 thủ tục, bãi bỏ, hủy bỏ là 16 thủtục, công bố mới là 11 thủ tục, trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (Có Phụ lục mẫu thông báo cập nhật, sửađổi hồ sơ thủ tục hành chính, kèm theo Công văn này).

Đề nghị tổ công tác chuyên trách cập nhật mới thủ tục hànhchính vào Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đồng thời sớm có vănbản thông báo để Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Thanh Hóa cập nhật, sửađổi, hoàn thiện trên phần mềm máy xén./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ trưởng: Nguyễn Trọng Quỳnh (B/c);
- Lưu: VT, ĐA30.

TL. CHỦ TỊCHKT. CHÁNH VĂN PHÒNGPHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGTỔ PHÓ TỔ ĐỀ ÁN 30 TỈNHĐỗ Quốc Cảnh


PHỤ LỤC

THÔNG BÁO CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HỒ SƠ VĂN BẢN
(Kèm theo Công văn số 6927 /UBND-TCTĐA30 ngày 14 /12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnhThanh Hóa )

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI(không bao gồm thay thế)

STT

Số seri

Tên TTHC

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện thống kê, cập nhật

Hình thức sửa đổi

Ghi chú

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

T-THA-169891-TT

Cấp phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng.

Thuỷ lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Thanh Hóa

Công bố mới

2

T-THA-056719-TT

Cấp phép cắt xẻ đê để xây dựng công trình, xây dựng cống qua đê, khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều và xây dựng công trình đặc biệt, công trình Quốc phòng-An ninh, Giao thông vận tải, thông tin liên lạc, công trình ngầm phục vụ phát triển KT-XH, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền, di tích lịch sử văn hoá, khu phố cổ, làng cổ, cụm tuyến dân cư sống chung với lũ trên các cù lao trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông.

Thuỷ lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Thanh Hóa

Sửa đổi, bổ sung

3

T-THA-032654-TT

Cấp phép xây dựng công trình ngầm, khoan đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1km tính từ bên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều.

Thuỷ lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Thanh Hóa

Sửa đổi, bổ sung

4

T-THA-032650-TT

Cấp phép để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông

Thuỷ lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Thanh Hóa

Sửa đổi, bổ sung

5

T-THA-032656-TT

Cấp phép nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Thuỷ lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Thanh Hóa

Sửa đổi, bổ sung

6

T-THA-032652-TT

Thủ tục cấp phép khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông trong phạm vi bảo vệ đê điều

Thuỷ lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

7

T-THA-032658-TT

Cấp phép xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều.

Thuỷ lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

8

T-THA-169828-TT

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

9

T-THA-169851-TT

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Giấy phép Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế) Gia hạn lần 1

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

10

T-THA-169861-TT

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Giấy phép Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

11

T-THA-169863-TT

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ(Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

12

T-THA-169873-TT

Giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động của cơ sở bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

13

T-THA-169874-TT

Giấy xác nhận khai báo nguồn bức xạ

(Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

14

T-THA-169878-TT

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

15

T-THA-169887-TT

Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

16

T-THA-169892-TT

Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh.

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

17

T-THA-169893-TT

Tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân đăng kí chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Công bố mới

18

T-THA-036479-TT

Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Sửa đổi, bổ sung

19

T-THA-036536-TT

Đánh giá hồ sơ thuyết minh đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao trực tiếp

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

20

T-THA-036563-TT

Thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

21

T-THA-039579-TT

Đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

22

T-THA-036598-TT

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

23

T-THA-036612-TT

Đánh giá thuyết minh đề cương dự án sản xuất thử nghiệm

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

24

T-THA-042304-TT

Nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

25

T-THA-036581-TT

Cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (cấp giấy phép sử dụng thiết bị X – quang y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

26

T-THA- 037048-TT

Gia hạn Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (Gia hạn Giấy phép sử dụng thiết bị X quang y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

27

T-THA- 037080-TT

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

(Sửa đổi Giấy phép sử dụng thiết bị X quang y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

28

T-THA- 037127-TT

Cấp lại Giấy đăng ký, giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

29

T-THA- 037145-TT

Cấp Giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

30

T-THA- 037149-TT

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

31

T-THA- 037282-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nguồn bức xạ

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ

32

T-THA- 037343-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Hủy bỏ, bãi bỏ