BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6929/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố

Theo thư thông báo số 11/2008/BCT-XNK đề ngày 20/11/2008 của Bộ Công Thương về mẫu dấu và chữ ký C/O,Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyềncấp C/O mẫu D của Việt Nam: bản bổ sung, 3 trang, thời điểm hiệu lực: xem chitiết trong thông báo.

Tổng cục thông báo tới các CụcHải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNGÂu Anh Tuấn