BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6929/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Trả lời công văn số 260/CTDNH ngày 19/10/2009 của Công ty cổphần Dược phẩm Nam Hà về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty Dược phẩm Nam Hà được mởtờ khai tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát - Tràng Riệc (Tây Ninh)cho lô hàng 9.500 kg tinh dầu xá xị. Lô hàng này đã làm thủ tục tạm nhập theotờ khai hải quan số 739/NK /NTX/HQXM ngày 14/4/2009; 809/NK /NTX/HQXM ngày27/4/2009; 877 /NK/NTX/HQXM ngày 06/5/2009; 901/NK /NTX/HQXM ngày 09/5/2009 vàsố 1056/NK /NTX/ HQXM ngày 29/5/2009 tại Chi cục Hải quản cửa khẩu nêu trên vàđang giao cho Công ty tự bảo quản. Lô hàng còn nguyên niêm phong hải quan tạitrụ sở Công ty (415 Hàn Thuyên - thành phố Nam Định).

Trên cơ sở hồ sơ tái xuất lô hàng do Chi cục Hải quan cửakhẩu Xa Mát - Tràng Riệc chuyển và căn cứ vào thực trạng lô hàng của doanhnghiệp, nếu còn nguyên niêm phong hải quan thì Chi cục Hải quan Nam Định phốihợp với công ty Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu (OMICH) kiểm tra và giám sáttrực tiếp việc xếp vào container để xuất khẩu đảm bảo nguyên trạng hàng hoákhông được thay đổi bao bì. Nếu không còn nguyên niêm phong hải quan thì lậpbiên bản vi phạm hành chính chuyển cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạmnhập để xử lý theo quy định và tiến hành kiểm tra thực tế (kể cả giám định chấtlượng) toàn bộ lô hàng. Khi thực hiện xong việc xếp hàng vào container thì niêmphong hải quan và lập biên bản bàn giao gửi cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất,đồng thời thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát - Tràng Riệc kết quảkiểm tra, giám sát lô hàng.

Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quảnlý hải quan đối với hàng hoá tạm nhập - tái xuất và thực hiện thanh khoản tờkhai tạm nhập theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Dược phẩm NamHà được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường