BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/BTTTT-ƯDCNTT
V/v thông báo Kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương năm 2010

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chức năngquản lý nhà nước về công nghệ thông tin, nhằm thúc đẩy công tác ứng dụng côngnghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước để phục vụ người dân vàdoanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện khảo sát,đánh giá việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang/Cổngthông tin điện tử (Website/Portal) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong năm 2010, BộThông tin và Truyền thông đã tiếp tục khảo sát, đánh giá Website/Portal và mởrộng đánh giá mức độ ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của cácBộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 11/3/2011, BộThông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá Trang/Cổngthông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước năm 2010. BộThông tin và Truyền thông kính gửi Quý cơ quan Kết quả đánh giá Trang/Cổngthông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước năm 2010 để phụcvụ công tác chỉ đạo điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin và phát triểnChính phủ điện tử của Quý cơ quan.

Thực hiện việc thựchành tiết kiệm và đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử, kính đề nghị Quý cơquan xem Kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTTcủa cơ quan nhà nước năm 2010 tại địa chỉ www.mic.gov.vn hoặc www.diap.gov.vn(Website Cục Ứng dụng CNTT - Bộ Thông tin và Truyền thông).

Bộ Thông tin và Truyềnthông trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Cục ƯDCNTT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng