BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/BXD-VLXD
V/v Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Kạn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 765/UBND-XDCB ngày28/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc “đề nghị lùi thời gian thực hiện TT số09/2012/TT-BXD về quy định sử dụng VL xây không nung trong các công trình xâydựng”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 v/v Phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xâykhông nung đến năm 2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức công bố, phổ biến, chỉ đạotriển khai thực hiện Chương trình phát triển VLXKN trên phạm vi cả nước. Đồngthời Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành soát xét và xây dựng mới tiêuchuẩn cho các loại sản phẩm VLXKN; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thi công vànghiệm thu cho khối xây sử dụng VLXKN nhẹ; xây dựng định mức kinh tế cho khốixây khi sử dụng VLXKN. Các Bộ ngành, địa phương đã rà soát, ban hành các Thôngtư hướng dẫn, các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với các dự án pháttriển VLXKN và quy định việc sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng. Nhưvậy về hành lang pháp lý cho việc sử dụng VLXKN cho tới nay cơ bản đã hoànthiện.

Hiện nay trên phạm vi cả nước đã có 13 nhà máy sảnxuất gạch bê tông khí chưng áp, 17 nhà máy sản xuất bê tông bọt, khoảng 1000dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu và một số chủng loại vật liệu khôngnung khác (tổng công suất thiết kế đạt gần 5,4 tỷ viên QTC). Các nhà máy sảnxuất ra sản phẩm có chất lượng ổn định, như vậy chúng ta bước đầu đã làm chủđược công nghệ sản xuất VLXKN. Giá trị đầu tư cho dây chuyền sản xuất VLXKNloại xi măng cốt liệu không cao, thời gian đầu tư cho một dây chuyền sản xuấtcũng không dài, nên trong thời gian vừa qua tốc độ đầu tư sản xuất gạch xi măngcốt liệu tăng nhanh, đến hết năm 2012 mục tiêu công suất đầu tư VLXKN đã đạt vàvượt mục tiêu của Chương trình 567.

Bắc Kạn là tỉnh có nhu cầu sử dụng gạch xây khônglớn, nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất VLXKN lại đa dạng, thuận lợi choviệc phát triển VLXKN. Với các yếu tố trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉđạo cho các ban ngành liên quan của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền,khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất VLXKN, hạnchế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, sản lượng VLXKNsản xuất của tỉnh chưa đạt được yêu cầu về khối lượng, Bộ Xây dựng thống nhấtđiều chỉnh lộ trình thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về Quyđịnh sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng (gọi tắt làThông tư số 09) tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốnNhà nước (theo quy định hiện hành), bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây khôngnung theo lộ trình:

+ Tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 50% vậtliệu xây không nung từ năm 2014, từ năm 2015 phải sử dụng 100%.

+ Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50%vật liệu xây không nung kể từ năm 2014 đến hết năm 2016, sau năm 2016 phải sửdụng 100%.

2. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên khôngphân biệt nguồn vốn, từ năm 2014 đến năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và saunăm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổngsố vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).

3. Các quy định khác thực hiện như Thông tư số 09.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc Thực hiệnThông tư số 09 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam