TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/GSQL-TH
V/v quyền thực hiện chức năng kho, bãi ngoại quan trong khu vực ICD Tiên Sơn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ.
(Đ/c: P.611, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 73/2015/CV-BK ngày 25/06/2015 của Côngty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ v/v quyền thực hiện chức năng kho, bãi ngoại quantrong khu vực ICDv Tiên Sơn - Bắc Ninh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ lưu giữ container chứa hàng hóa đã làm thủ tụchải quan nhập kho ngoại quan theo quy định tại khu vực bãi trước cửa kho ngoạiquan thì phần diện tích bãi này phải được Tổng cụcHải quan công nhận nm trong khu vựckho, bãi ngoại quan. Việc lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan tại khu vực chưađược công nhận là không phù hợp.

Công ty có thể thực hiện thủ tục mở rộng diện tích kho ngoạiquan theo quy định tại khoản 4 Điều 82 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015của Chính phủ đ được công nhậnthêm khu vực bãi trước cửa kho vào diện tích của kho ngoại quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phầnđầu tư Bắc Kỳ được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (để biết);
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha