TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hợp tác giáo dục Vietmost Quốc tế.
(Số 23 Ngõ Tuổi Trẻ-Đường Hoàng Quốc Việt-P.Nghĩa Tân-Q.Cầu Giấy-TP Hà Nội).

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố CV 01/CT-VIETMOST ngày 07/05/2013 của Công ty Cổ phần Hợp tác giáo dụcVietmost Quốc tế về việc đề nghị xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhậpkhẩu; Tuy nhiên, tên của Công ty tại dấu đóng công văn (là Công ty Cổ phần Hợptác giáo dục Vietmost Quốc tế) nhưng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thìCông ty có mã số thuế: 0105378455 là Công ty Cổ phần truyền thông Vietmost Quốctế. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xác nhận nợ thuế theo đề nghị của Côngty, đề nghị Công ty giải trình và cung cấp chứng từ liên quan kèm theo để làmrõ vướng mắc trên.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Phòng 801-Nhà 3B-ĐNA-Khu ĐT Resco Đường Phạm Văn Đồng-TP Hà Nội
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn