ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/UBND-NC
V/v báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Bắc Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Tư pháp

Ngày 18/3/2013, Bộ Tư pháp có Côngvăn số 2079/BTP-HTQT về việc báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật;Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện; kết quả báo cáo Chủ tịch UBNDtỉnh trước ngày 15/4/2013 để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số2079/BTP-HTQT ngày 18/3/2013 của Bộ Tư pháp và các bảng mẫu thống kê)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- CVP, PCVPNC, TH
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Tuấn Phú