BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Sử dụng tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 201/2012/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang
Trả lời công văn số 655/HQAG-NV ngày 17/4/2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng thương nhân theo quy định của Luật Thương mại: thực hiện việc khai báo thủ công trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu HQ/2012-NK ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính với loại hình Nhập kinh doanh, mã loại hình NKD01; thực hiện khai báo điện tử trên hệ thống VNACCS với mã loại hình A11 (theo hướng dẫn tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan).
- Đối với cá nhân không thuộc đối tượng thương nhân theo quy định của Luật Thương mại: thực hiện việc khai báo trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch HQ/2011-PMD ban hành kèm theo Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính với loại hình Nhập tư nhân, mã loại hình N0007.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh: Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Đắc Lăk, Gia Lai - Kon Tum (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh