VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6934/VPCP-V .I
V/v xử lý đơn kiến nghị liên quan đến Tổng Giám đốc Tổng công ty Vật tư nông nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ nhận được đơn kiến nghị của công dân đốivới Báo cáo giải trình số 448/VTNN-BC ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Tổng Giámđốc Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sátĐiều tra tội phạm về tham nhũng điều tra làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để đồng chí Bộ trưởng BộCông an biết và thực hiện.

(Xin sao gửi đơn và tài liệu kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: NN, V.II; Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3).LD 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc