BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6938/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và xây dựng CONTREXIM.
(Đ/c 3/25 - Thích Quảng Đức - Quận Phú Nhuận - TPHCM)

Trảlời các công văn số 29/MC-JSC-KTTC ngày 22/9/2011; 31/MC-JSC-KTTC ngày27/11/2012 của Công ty CP thương mại đầu tư và XD CONTREXIM; công văn số 3356/HQHCM-TXNK ngày 23/11/2010 của Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xóa nợthuế truy thu lô hàng nhập khẩu Clinker theo Quyết định ấn định số 44/HQTP-STQ /ÂĐT-ĐSTQ2 ngày 10/8/2010 của Chi cục kiểm tra sau thông quan thuộcCục Hải quan TP Hồ Chí Minh; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Điều 6 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với doanh nghiệpnhà nước thực hiện chuyển đổi sắp xếp trước ngày 1/7/2007:“Trường hợp DN cổphần tiếp nhận hàng hóa do DNNN bàn giao, nhưng số thuế phải nộp đối với hànghóa này chưa bàn giao tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp thì doanhnghiệp cổ phần có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh đối với hànghóa nhập khẩu đã nhận bàn giao đó.”

Quaxem xét hồ sơ thì Quyết định ấn định số 44/HQTP-STQ /ÂĐT-ĐSTQ2 nêu trên thựchiện truy thu thuế đối với các tờ khai nhập khẩu từ ngày 11/8/2005 đến ngày10/11/2005 sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thứctrở thành Công ty cổ phần. Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp củaCông ty CP thương mại đầu tư và XD CONTREXIM không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế.Do đó, đề nghị Công ty CP thương mại đầu tư và XD CONTREXIM khẩn trương nộp đủsố tiền thuế theo Quyết định ấn định số 44/HQTP-STQ /ÂĐT-ĐSTQ2 ngày 10/8/2010của Chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc Cục hải quan TP Hồ Chí Minh theo đúngquy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường