BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------
V/v: Chấn chỉnh việc tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong
các cơ sở giáo dục mầm non
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Ông (bà) Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 ban hành Chương trình giáo dục mầm non; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 và Công văn số 7679/BGDĐT-GDTH về việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.
Hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành quy định của địa phương về các vấn đề trên và nghiêm túc chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, thành phố vẫn còn hiện tượng các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ dưới hình thức dạy thêm có thu học phí vào thời gian thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, ảnh hưởng tới thời lượng và chất lượng thực hiện nội dung chương trình. Mặt khác, việc tổ chức dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ trong lúc các điều kiện về Chương trình, tài liệu, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chưa đảm bảo, ảnh hưởng tới việc học tập sau này của trẻ và gây bức xúc trong xã hội.
Để chấm dứt tình trạng trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số hoạt động sau:
- Hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ theo từng độ tuổi.
- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình.
- Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; không quảng bá, tiếp thị các chương trình, phần mềm làm quen với ngoại ngữ chưa được Bộ GD&ĐT cho phép áp dụng.
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm, về quản lý, thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Đề nghị ông (bà) Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục mầm non, Thanh tra Bộ) để được hướng dẫn giải quyết.

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- UBND các tỉnh, TP (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thanh tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDMN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã kí)
Nguyễn Thị Nghĩa

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?