BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 694/BKHCN-PC
V/v trả lời một số quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Chi cục Quản lý thị trường tỉnhKon Tum

Phúc đáp Công văn số 48/QLTT-NVngày 11/3/2009 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn phápluật về nhãn hàng hoá, sau khi nghiên cứu Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006của Chính phủ về nhãn hàng hoá (sau đây viết tắt là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP)Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung Thông tưsố 09/2007/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Về tên hàng hoá

Điều 13 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CPquy định "Tên hàng hoá ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanh hàng hoá tự đặt. Tên hàng hoá không được làm hiểu sai lệch về bản chất vàcông dụng của hàng hoá."

Như vậy, pháp luật về nhãn hàng hoá đã quy định quyền chủ động của tổ chức, cánhân sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về ghi nhãn hàng hoá đối với việc đặttên cho hàng hoá của mình và chịu trách nhiệm về việc đặt tên cho hàng hoá đótheo quy định của pháp luật.

2. Về nội dung bắt buộc phảighi nhãn hàng hoá đối với mô tô, xe máy theo quy định của pháp luật hiện hành

Theo quy định tại Điều 11 của Nghịđịnh số 89/2006/NĐ-CP thì nhãn hàng hoá bắt buộc phải thể hiện các nội dungsau:

- Tên hàng hoá;

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cánhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;

- Xuất xứ hàng hoá.

- Nội dung bắt buộc khác theo quyđịnh tại Điều 12 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và quy định tại các văn bản luật,pháp lệnh chuyên ngành có liên quan.

Như vậy,nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hoá đối với mô tô, xemáy theo quy định tại khoản 1 Điều 11 và khoản 41 Điều 12 của Nghị định số89/2006/NĐ-CP như sau:

- Tên hàng hoá

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cánhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;

- Xuất xứ hàng hoá.

(Theo quy định tại Điều 17 của Nghịđịnh số 89/2006/NĐ-CP thì đối với hàng hoá sản xuất tại Việt Nam để lưu thôngtrong nước, đã ghi địa chỉ của nơi sản xuất ra hàng hoá đó thì không bắt buộcphải ghi xuất xứ hàng hoá).

- Nhãn hiệu và số loại (Model);

- Tự trọng (Khối lượng bảnthân);

- Dung tích xi lanh;

- Số chứng nhận kiểu loại được phêduyệt (Type Approved);

- Năm sản xuất.

3. Về việc thể hiện nhãnhàng hoá

- Theo quy định tại khoản 1 và khoản2 Điều 3 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP thì"nhãn hàng hoá" làbản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính,đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặctrên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hànghoá. Ghi nhãn hàng hoá là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hoá lênnhãn hàng hoá để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sửdụng; để nhà sản xuất, kinh doanh quảng bá cho hàng hoá của mình và để các cơquan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.

- Theo quy định tại Điều 6 của Nghịđịnh số 89/2006/NĐ-CP thì nhãn hàng hoá phải được gắn trên hàng hoá, bao bìthương phẩm của hàng hoá ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng,đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, cácphần của hàng hoá. Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thìtrên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.

Trường hợp không thể thể hiện tấtcả nội dung bắt buộc trên nhãn thì các nội dung sau đây phải được ghi trên nhãnhàng hoá: tên hàng hoá; tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá; địnhlượng; ngày sản xuất; hạn sử dụng; xuất xứ hàng hoá. Những nội dung bắt buộckhác phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hoá và trên nhãn hàng hoá phảichỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

- Theo quy định tại khoản 2 MụcI Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP thì các loại bao bì saukhông gọi là bao bì thương phẩm:

+ Bao bì dùng với mục đích để lưugiữ, vận chuyển, bảo quản hàng hoá đã có nhãn;

+ Túi đựng hàng hoá khi muahàng;

+ Bao bì dùng để đựng hàng hoá dạngrời được lấy ra từ bao hàng hoá có định lượng lớn hơn để bán lẻ;

+ Container đựng hàng, xi tec vậnchuyển xăng dầu, chất lỏng, xi măng rời.

Như vậy, nếu trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chấtliệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá mà không thểhiện được nội dung nào trong các nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hoátheo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá thì hàng hoá đó chưa có nhãn hànghoá (hàng hoá không có nhãn hàng hoá).

4. Về Phiếu kiểm tra chất lượngxuất xưởng

Căn cứ quy định của Điều 6 của Nghịđịnh số 89/2006/NĐ-CP nêu trên nhãn hàng hoá có nội dung chỉ rõ các nội dungkhác của nhãn được ghi trong "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng" thìnội dung của "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng" là một phần nộidung của nhãn hàng hoá; "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng" này làtài liệu kèm theo hàng hoá.

5. Về việc mô tả các chi tiếtthể hiện trên mô tô 2 bánh theo Công văn số 48/QLTT-NV

Việc mô tả các chi tiết thể hiệnvề hình ảnh và nội dung chữ viết có trên mô tô 2 bánh theo Công văn số 48/QLTT-NVngày 11/3/2009 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum hiện nay chưa rõ, vìvậy việc xác định những chi tiết đó có phải là nhãn hàng hoá theo quy định củapháp luật về nhãn hàng hoá hay không cần phải xem xét thực tế cũng như xem xétnhững tài liệu liên quan đến mô tô 2 bánh này. Từ việc xem xét thực tế, căn cứcác quy định của pháp luật về nhãn để xác định chính xác các vi phạm.

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP đã quyđịnh rõ yếu tố cần đối với các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn, tuynhiên không quy định phải thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc đó mới được gọilà nhãn hàng hoá hoặc phải thể hiện được một số nội dung bắt buộc nào đó mới đượcgọi là nhãn hàng hoá hoặc các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hànghoá phải được thể hiện trên một vị trí nhất định nào đó. Hiện nay nhãn hàng hoáđược thể hiện trên hàng hoá, bao bì thương phẩm rất phong phú và đa dạng. Đểkhắc phục được vấn đề này, Điều 22 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP quy định các Bộ,cơ quan ngang Bộ căn cứ yêu cầu cụ thể đối với hàng hoá thuộc lĩnh vực mìnhquản lý hướng dẫn chi tiết nội dung và cách ghi nhãn sau khi thống nhất với BộKhoa học và Công nghệ, nhưng hiện nay đối với mô tô, xe máy chưa có hướng dẫncụ thể vấn đề này.

Vì vậy, khi xử lý vi phạm về nhãnhàng hoá, đề nghị Quý cơ quan cần phải xem xét kỹ trên hàng hoá thực tế về việcthể hiện các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hoá theo quy địnhcủa pháp luật.

Kính chuyển Chi cục Quản lý thịtrường tỉnh Kon Tum tham khảo./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾĐoàn Năng