BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 694/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH PiaggioViệt Nam.
(Lô M, KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số16- 2015/PVN-LOG ngày 16/01/2015 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về việc hoànthuế hàng tạm nhập tái xuất phục vụ mục đích nghiên cứu. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị, dụng cụnghề nghiệp tạm nhập để phục vụ công việc như: Hội nghị, hội thảo, nghiên cứukhoa học,...(trừ máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng được miễnthuế theo quy định tại khoản 17 Điều này hoặc xét hoàn thuế hướng dẫn tại khoản9 Điều 112 Thông tư này), thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhậpkhẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu. Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuếtại khoản này nếu quá thời hạn tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập quyđịnh tại Điều 53 Thông tư này thì phải nộp thuế.

Căn cứ quy địnhtại khoản 4 Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì thời hạn đối với máy móc,thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất để phục vụ công việc như: Hộinghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học,...không quá 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờkhai hải quan tạm nhập - tái xuất.

Căn cứ Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC về xử lýtiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộpthừa.

Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập tái xuất hàng hóatrong thời hạn không quá 90 ngày thì thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩukhi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp đã nộptiền thuế khi tạm nhập thì xử lý số tiền thuế đã nộp theo quy định về xử lýtiền thuế nộp thừa, không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ thanhtoán qua ngân hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH PiaggioViệt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, TXNK (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng