BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6944/TCHQ-KTTT
V/v Khiếu nại mức thuế suất

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
(Lô C-9D, KCN Mỹ Phước 3, Quận Bến Cát, Tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 24 tháng09 năm 2009 của Công ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam về việc khiếu nại mức thuếsuất đối với mặt hàng hộp giảm tốc. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ chú giải chi tiết HS, Biểu thuế xuất nhập khẩu ViệtNam ban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tàichính thì:

- Mặt hàng hộp giảm tốc (nếu không được lắp với động cơ)thuộc mã số 8483.40.90.00 với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15%.

- Động cơ giảm tốc (gồm hộp giảm tốc gắn liền với động cơđiện) thuộc mã số 8501.52.10.20 - 8501.52.20.20 hưởng mức thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi 0%.

Về kiến nghị của Doanh nghiệp trong việc điều chỉnh mức thuếsuất 2 mặt hàng trên nhằm thực hiện chính sách bảo hộ đối với Doanh nghiệp sảnxuất trong nước, Tổng cục Hải quan xin ghi nhận và đề xuất Bộ Tài chính để sửađổi Biểu thuế phù hợp, giảm bớt sự chênh lệch về mức thuế suất giữa hộp giảmtốc và động cơ giảm tốc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Bonfiglioli ViệtNam biết và thực hiện.

TUQ.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang