BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát” trên tờ khai VNACCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Ngày 28/5/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 6006/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn xác nhận trên tờ khai VNACCS. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể đối với việc xác nhận “hàng đã xuất khẩu”, “hàng đã qua khu vực giám sát” đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu. Để giải quyết vướng mắc trong công tác thanh khoản đối với các tờ khai xuất khẩu hàng hóa này theo hệ thống VNACCS đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát từ ngày 01/4-27/5/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Việc xác nhận “hàng đã xuất khẩu”, “hàng đã qua khu vực giám sát” theo hướng dẫn tại công văn số 6006/TCHQ-GSQL dẫn trên thực hiện từ ngày Tổng cục Hải quan có công văn hướng dẫn; Đối với các tờ khai xuất khẩu hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất phát sinh trên hệ thống VNACCS/VCIS đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát” theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC từ ngày 01/4-27/5/2014, Tổng cục Hải quan chấp nhận các tờ khai này trong bộ hồ sơ đề nghị thanh khoản hoàn thuế, không thu thuế.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh