BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 694TCT/DNNN
V/v xoá nợ thuế sau khi đã chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:Công ty cổ phần Xây lắp Hà Nam

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 125/TTTC ngày 25/12/2004 của Công ty cổ phần Xâylắp Hà Nam đề nghị xoá nợ thuế, vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổngcục Thuế đã có công văn số 4278 TCT/DNNN ngày 23/12/2004 gửi Cục Thuế tỉnh Hà Nam và Công ty xây lắp Hà Nam về việc xoá nợ thuế khi thực hiện cổ phần hóa. Tuy nhiên theo quy địnhtại Mục II Thông tư số 43/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫnxử lý lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểmdoanh nghiệp Nhà nước chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì: Đối vớidoanh nghiệp đã cổ phần hoá và đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp … nếucó phát sinh lỗ từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm được cấpgiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giám đốc doanh nghiệp và Ban đổi mới doanhnghiệp tại doanh nghiệp phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cánhân, báo cáo cơ quan có thẩm quyền Quyết định cổ phần hóa kiểm tra xử lý.

Điểm2, Mục IV, Thông tư số 43/2004 nêu trên cũng quy định: Cơ quan có thẩm quyềnquyết định cổ phần hóa có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính doanhnghiệp và cơ quan quản lý quỹ sắp xếp doanh nghiệp hướng dẫn, kiểm tra, giám sátcác doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa xử lý khoản lỗ phát sinh từ thời điểmxác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

Côngty cổ phần Xây lắp Hà Nam là doanh nghiệp Nhà nước đã được chuyển thành công tycổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0603000054 do Phòng đăng kýkinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp và có phát sinh lỗ từ thờiđiểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển thành công ty cổ phầnthì sẽ được xử lý theo quy định trên đây.

Tổngcục thuế trả lời để đơn vị biết và liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện xửlý lỗ theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Nam;
- Lưu VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc