BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 695/BNV-CCVC
V/v Một số vấn đề thuộc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2003

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chuẩn bị triển khai công tác tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2003, tạo thuận lợi cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, ngành và địa phương) khi cử công chức dự thi nâng ngạch, Bộ Nội vụ xin thông báo một số vấn đề sau:

1. Căn cứ vào cơ cấu ngạch công chức, nhu cầu hiện nay ở các đơn vị trực thuộc, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức ở các ngạch hành chính và nhu cầu đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2003 gửi về Bộ Nội vụ để làm cơ sở tính toán phân bổ chỉ tiêu dự thi nâng ngạch. (Theo mẫu số 1 kèm theo công văn này).

a) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính (đủ thời gian 12 tuần) do Học viên Học viện Hành chính quốc gia cấp;

b) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên (26 chuyên đề, thời gian 12 tuần) do Học viện Hành chính Quốc gia cấp hoặc do các trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường Đào tạo cán bộ của các Bộ, ngành cấp theo sự uỷ quyền của Học viện Hành chính Quốc gia (Phôi chứng chỉ do Học viện Hành chính quốc gia phát hành);

c) Trường hợp những người có bằng đại học thứ hai là bằng cử nhân hành chính hoặc do có chứng chỉ đã học xong chương trình đại học Hành chính do Học viện Hành chính Quốc gia cấp.

d) Chứng chỉ tốt nghiệp bồi dưỡng chuyên viên chính (trung-cao trước kia) do Học viện Hành chính Quốc gia cấp.

3. Để đảm bảo việc cập nhật kiến thức trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, thời gian bảo lưu chứng chỉ là 5 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức trở về trước.

Đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi, không xét trường hợp nợ bằng, nợ chứng chỉ, kể cả đối với công chức đang theo học.

Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia để tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức khi đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2003 đủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định. Đồng thời gửi báo cáo đăng ký chỉ tiêu dự thi năm 2003 về Bộ Nội vụ trước ngày 20 tháng 05 năm 2003./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều


Đơn vị báo cáo:........... Mẫu số 1

BÁO CÁO CƠ CẤU CÔNG CHỨC VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2003

TT

Các đơn vị trực thuộc

Tổng số công chức xếp ngạch hành chính

Chia ra

Đăng ký chỉ tiêu dự thi

Ghi chú

Chuyên viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự trở xuống

Tổng số:

Thủ trưởng đơn vị

(Ghi rõ họ tên và ký)