BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/BXD-KTXD
V./v: Chi phí lập dự án, quản lý dự án, giám sát lắp đặt… đối với dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 181/BC-SYT ngày 21/3/2011 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về chi phí lập dự án, quảnlý dự án, giám sát lắp đặt… đối với dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế.Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp các gói thầu mua sắmtrang thiết bị y tế như nêu tại văn bản số 181/BC-SYT thuộc dự án đầu tư xâydựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện thì chi phí lập dự án, quản lý dự án, giám sátlắp đặt thiết bị… chủ đầu tư xem xét áp dụng, vận dụng các quy định của Bộ Xâydựng là phù hợp.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ căn cứ ý kiếnnêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn