BỘ XÂY DỰNG

-----------

Số: 695/BXD-QLN

V/v: Kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng ĐBSCL.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang,

Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực tế kết quả thực hiện các dự án đầu tư thuộc giai đoạn 1 và kết quả thực hiện các dự án đầu tư bổ sung thuộc giai đoạn 2 của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời phối hợp với các Bộ và địa phương liên quan rà soát, tính toán đầy đủ kinh phí đầu tư làm cơ sở điều chỉnh mức đầu tư; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 5/2010 (văn bản số 103/TB -VPCP ngày 21/4/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2); Bộ Xây dựng thành lập đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra thực tế, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ Phó Thủ tướng giao.

Lịch kiểm tra và làm việc cụ thể tại từng địa phương xin xem Phụ lục kèm theo.

Để công tác kiểm tra và các buổi làm việc với các địa phương đạt được hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố chỉ đạo chuẩn bị nội dung theo các Phụ lục gửi kèm theo công văn số 34/QLN ngày 21/4/2010 của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng (công văn này đã gửi cho Sở Xây dựng các Tỉnh, Thành phố).

Đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố quan tâm phối hợp, cử cán bộ làm việc và đi kiểm tra thực tế với Đoàn công tác liên ngành./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);

- Sở Xây dựng các tỉnh trên;

- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Trần Nam