BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 695/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương bình quân của Giám đốc thấp hơn tiền lương bình quân của nhân viên.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Long

Trả lời công văn số 262/XNK ngày20 tháng 02 năm 2009 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long về việc ghitại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩuVĩnh Long được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước và chính thức hoạt động theomô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2008. Theo quy định tại Bộ Luật lao độngvà Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lươngthì chi phí tiền lương do Hội đồng quản trị của công ty quyết định.

Vì vậy, căn cứ vào kết quả sảnxuất kinh doanh và tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị công tyquyết định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện, điều chỉnh chi phí tiềnlương bảo đảm tương quan hợp lý về tiền lương giữa các loại lao động, lợi íchdoanh nghiệp và cổ đông, báo cáo với đại diện chủ sở hữu trước khi quyết định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhộitrả lời để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long biết thực hiệntheo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân