BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 695/TCHQ-KHTC
V/v quy định bán tờ khai nguồn gốc

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Ngày 06/01/2010, Tổng cục Hảiquan có công văn số 62/TCHQ-KHTC gửi Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố về việcquy định bán tờ khai nguồn gốc;

Tuy nhiên, theo phản ảnh của mộtsố đơn vị thì việc yêu cầu doanh nghiệp xuất trình “giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh” và “giấy chứng nhận đăng ký thuế” là không cần thiết. Về việc này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Để giảm bớt thủ tục hànhchính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu,các đơn vị khi bán tờ khai nguồn gốc xe ô tô và xe gắn máy nhập khẩu lần đầutiên thì không cần yêu cầu doanh nghiệp xuất trình “giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh” và “giấy chứng nhận đăng ký thuế” nữa.

- Đối với xe viện trợ: Khi bántờ khai nguồn gốc xe ô tô và xe gắn máy nhập khẩu thì cơ quan Hải quan yêu cầucó thêm giấy xác nhận hàng viện trợ.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thu Hương