VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 6953/VPCP-KGVX
V/v: Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2011-2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011
Kính gửi:
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 848/TTr-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2011 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2011-2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2011, trong đó lưu ý các nội dung sau:
1. Căn cứ để điều chỉnh phải dựa trên Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ) và có dự báo nhu cầu nhân lực.
2. Phải giảm tỷ lệ sinh viên/giảng viên đại học, cao đẳng trong giai đoạn 2011-2020 (số liệu trang 24 và Biểu 31 là không chấp nhận được); từ đó tính lại quy mô giảng viên đại học, cao đẳng theo các vùng, các giai đoạn.
3. Việc quy hoạch số lượng trường đại học, cao đẳng và số lượng sinh viên phải phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động-Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). VM 22
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ