BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Giám sát hàng hóa vận chuyển từ CK Lao Bảo đến ICD Lào Cai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 106/HT-XNK ngày 10/6/2014 của Công ty TNHH XNK Hùng Tiến đề nghị hướng dẫn thủ tục vận chuyển và giám sát hàng hóa từ cửa khẩu Lao Bảo đến ga Đông Hà - Quảng Trị. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 13 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về các phương thức giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bố trí cán bộ công chức tổ chức giám sát chặt chẽ các lô hàng đường kính trắng tinh luyện của Công ty TNHH XNK Hùng Tiến trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu Lao Bảo đến ga Đông Hà và trong thời gian hàng hóa xếp lên phương tiện vận tải tại ga Đông Hà; Sau khi hàng hóa đã xếp đầy đủ lên phương tiện, Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chịu trách nhiệm niêm phong hàng hóa, lập biên bản bàn giao và làm thủ tục chuyển cửa khẩu hàng hóa từ ga Đông Hà đến kho ngoại quan tại ICD Lào Cai theo quy định tại Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (trường hợp thực hiện thủ tục hải quan thủ công) hoặc Điều 31, Điều 33 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính (trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử).
Tổng cục Hải quan có ý kiến hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH XNK Hùng Tiến (thay trả lời);
(Đ/c: Số 67a, đường Trần Hưng Đạo, F. Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh