BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6957/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu cát silic và cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 8167/VPCP-KTN ngày16/11/2009 của Văn phòng Chính phủ Chính phủ về việc xuất khẩu cát silic và cátnhiễm mặn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố triểnkhai thực hiện ngay công văn số 8167/VPCP-KTN dẫn trên;

2. Chấm dứt hiệu lực của công vănsố 6526/TCHQ-GSQL ngày 30/10/2009 của Tổng cục Hải quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiệncó gì vướng mắc phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) đểđược hướng dẫn.

(gửi kèm công văn số8167/VPCP-KTN )

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ XD, Bộ TN và MT, Bộ NN, Bộ CT (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường