BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6958/BTC-TCT
V/v ưu đãi đầu tư đối với dự án KCN Đại An, tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 1912/UBND-VPngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, công văn số 165/CV-ĐA ngày28/08/2012 của Công ty cổ phần Đại An và công văn số 1155/CT-TTr1 ngày25/04/2012 và công văn số 2563/CT-TTr1 ngày 25/07/2012 của Cục thuế tỉnh HảiDương đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợpcủa Công ty Cổ phần Đại An, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 03/05/2013, Văn phòng Chínhphủ đã có công văn số 3429/VPCP-KTTH Tại công văn có nêu: "… thay mặt Thủtướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính căn cứ vào quyđịnh và tình hình thực tế để xử lý".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ, trên cơ sở ý kiến tham gia thống nhất của các Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ Tài chính đề nghị Ủyban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo Cục thuế tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợpvới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp và cácđơn vị chức năng của tỉnh Hải Dương rà soát hồ sơ thủ tục khi trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Đại An của Công ty cổphần Đại An và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, sổ sách kế toán củadoanh nghiệp của các năm tài chính liên quan.

Trường hợp kết quả xác định rõ đâylà dự án đầu tiên của Công ty cổ phần Đại An, Công ty cổ phần Đại An có văn bảnxin đầu tư từ ngày 11/04/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có văn bản chấpthuận ngày 29/04/2002, Thủ tướng Chính phủ có văn bản phê duyệt ngày 2/7/2002,đồng thời trước khi có dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đại An, đơn vị chỉcó 01 hợp đồng xây lắp Nhà máy bánh kẹo Bảo Ngọc và hoạt động xây lắp này Côngty chưa kê khai miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty được hưởng ưuđãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện mới thành lập đối với hoạt độngkinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầngvà phát triển Khu công nghiệp Đại An) theo các quy định về pháp luật đầu tư vàpháp luật về thuế và sẽ được chuyển tiếp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chothời gian ưu đãi còn lại nếu thực tế Công ty đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầutư theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủvà Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để UBND tỉnhHải Dương được biết và chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hải Dương;
- Vụ PC; Vụ CST;
- Công ty cổ phần Đại An;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS-2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn