BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6959/TCHQ-GSQL V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 1151/HQHN-KTSTQ ngày 22/04/2014của Cục Hải quan Hà Nội vướng mắc liên quan đến một số C/O mẫu D và mẫu E, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu D: Điều 19, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCTngày 17/5/2010 quy định cho phép xử lý những sai sót trên C/O dưới 2 hình thức:

- Gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết;hoặc

- Cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi.

Do vậy, C/O bị cấp lỗi có thể được sửa chữa, bổ sungthông tin cần thiết hoặc được cấp thay thế bằng C/O mới. Thời gian cơ quan hảiquan cho phép chấp nhận sửa đổi C/O hoặc nộp bổ sung C/O mới cấp thay thế là 90ngày kể từ ngày Tổng cục Hải quan gửi công hàm chính thức tới các cơ quan cấpC/O có liên quan.

2. Đối với C/O mẫu E:

- Điều 10, Phụ lục 2, Thông tư số 36/2010 ngày 15 tháng11 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quy tắc xuất xứ Hiệp định thương mạiASEAN-Trung Quốc quy định cho phép sửa đổi C/O bị cấp lỗi. Thời gian cơ quanhải quan cho phép chấp nhận sửa đổi C/O là 90 ngày kể từ ngày Tổng cục Hải quangửi công hàm chính thức tới cơ quan cấp C/O. Trường hợp cơ quan có thẩm quyềncấp C/O mẫu E cấp C/O mới thay thế thì phải có thư thông báo chính thức gửiTổng cục Hải quan về việc cấp thay thế để được xem xét quyết định.

Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp gửilại các C/O bản gốc tới cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đểđược sửa chữa theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

(Ngày gửi Công hàm tới cơ quan cấp C/O có liên quansẽ được thông báo tới Cục Hải quan địa phương sau khi ban hành)


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Nippon Seiki; (Lô 70B, 71 Khu CN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội)
- Công ty Panasonic Appliances; (Khu B-6 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)
- Công ty Showa (Lô M6, KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh