BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 695TCT/PCCS
V/v sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng in từ máy vi tính

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Deutsche Bank (chi nhánh tại Tp. HCM)
(Đ/c: số 65, Lê Lợi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trảlời công văn DB/Tax ngày 17/2/2005 của Deutsche Bank về việc sử dụng chứng từthu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm3, Công văn số 12692 TC/TCT ngày 9/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý mộtsố vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng có nêu: “Trường hợp cácNgân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vitính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiềnthanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định cũng đượccoi là hóa đơn GTGT. Các ngân hàng sử dụng chứng từ theo đúng nội dung quy địnhnêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuếđịa phương”.

Căncứ theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Deutsche Bank có nhu cầu sử dụng “giấybáo nợ kiêm hoá đơn GTGT” in từ máy vi tính thì phải thực hiện đăng ký sử dụngvới Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tại điểm 2.1, Mục V, phần BThông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việcin, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn. Riêng về số lượng sử dụng chứng từ nêutrên thì Deutsche Bank không phải đăng ký với cơ quan thuế.

Tổngcục Thuế thông báo để Deutsche Bank (chi nhánh tại Tp.HCM) biết và liên hệ vớiCục thuế thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký sử dụng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu VP(HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương