BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/BXD-KTXD
V/v: Định mức tiêu hao điện năng và lao động quản lý điều hành mạng lưới đường ống phục vụ xây dựng giá tiêu thụ nước sạch đô thị.

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 186/SXD-KTXD ngày 11/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về định mức tiêu haođiện năng và lao động quản lý điều hành mạng lưới đường ống phục vụ xây dựnggiá tiêu thụ nước sạch đô thị. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất áp dụng mức tiêu thụđiện năng tính theo thực tế bình quân các tháng, năm cho công tác sản xuất nướcsạch như đề nghị tại văn bản số 186/SXD-KTXD .

2. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cần làmrõ nội dung lao động quản lý, điều hành mạng lưới đường ống nước sạch đô thị.Trường hợp chi phí quản lý, điều hành mạng lưới đường ống nước sạch đô thị làchi phí cho bộ máy quản lý và điều hành các phòng ban của doanh nghiệp thì chiphí này thuộc chi phí quản lý doanh nghiệp quy định tại Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xácđịnh và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu côngnghiệp và khu vực nông thôn của Liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn