TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/CT-TTHT
V/v chi phí được trừ .

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH giao nhận vận tải MJ (Việt Nam)
Địa chỉ: Phòng 604, lầu 6, Khu B tòa nhà Waseco, đường Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM
Mã số thuế: 0312768622

Trả lời văn bản số 01/2014 ngày22/12 /2014 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm m, Khoản 2, Điều 9 Luậtsố 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Phần chi quảng cáo, tiếp thị,khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị,hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quyđịnh tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không baogồm giá mua của hàng hoá bán ra”;

Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổsung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 quy định:

“Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9”.

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2.21, Điều 6Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếthu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không được khi xácđịnh thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi không được trừnêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủcác điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hànghóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuếGTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”;

“Phần chi vượt quá 15% tổng số chiđược trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chitiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chicho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”.

Trường hợp Công ty theo trình bàyhoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đại lý vận tải, trong năm 2014 có phát sinhchi phí hoa hồng môi giới cho các tổ chức, cá nhân khi giới thiệu khách hàngcho Công ty nếu có hợp đồng và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 1,Khoản 2.21, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được tính vào chi phí đượctrừ (thuộc khoản chi phí khác bị khống chế quy định tại Khoản 2.21, Điều 6Thông tư số 78/2014/TT-BTC ) khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thunhập doanh nghiệp. Trường hợp Công ty chi hoa hồng môi giới cho cá nhân khôngkinh doanh, không có hóa đơn thì Công ty được lập bảng kê 01/TNDN để tính vàochi phí và nếu mức chi có giá trị từ hai triệu đồng trở lên thì Công ty khấutrừ thuế TNCN theo thuế suất 10% để nộp vào ngân sách nhà nước.

Từ 01/1/2015, căn cứ Luật số71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII, khoản chi phí khác trongđó có chi môi giới được tính vào chi phí được trừ theo số thực tế chi trả cóhóa đơn chứng từ hợp pháp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp..

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT Thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.
- 43568 - 323700
(Nam-TNDN-MJ)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga