TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/GSQL-GQ3
V/v điều chỉnh thông tin khai báo trên Hệ thống Emanifest

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần CMA CGM Việt Nam
(Đ/c: Tầng 8, Số 81-85 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình,Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 10/06/2015-CMA ngày 10/06/2015 của Côngty cổ phần CMA CGM Việt Nam về việc thể hiện thông tin hàng quá cảnh, hàngtrung chuyển trên manifest và bảng khai hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Ngày 30/6/2015, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5908/TCHQ-GSQL về việc xử lý vướng mắc khi khai báo trên Hệ thống Emanifest trảlời Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, theo đó, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề nghịcủa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong trường hợp hàng hóa trung chuyển, quá cảnhkhi khai báo trên Hệ thống Emanifest không phải ghi cụ thể tên cảng quốc tế làmthủ tục trung chuyển hoặc quá cảnh như đã hướng dẫn tại mục 2 công văn số 6891/TCHQ-GSQL ngày 11/6/2014 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan xin gửi kèm công văn số5908/TCHQ-GSQL nêu trên để Công ty nghiên cứu thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục CNTT & TK HQ (để biết);
-
Lưu: VT, GQ3(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn