TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 696/TCHQ-KTTT
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH ôtô HYUNDAI VINAMOTOR Việt Nam

Trả lời công văn số 10/CV ngày 03/02/2006 của Công ty TNHH Ôtô Hyundai Vinamotor về chính sách thuế theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP và Thông tư 113/2005/TT-BTC Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

1. Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được nêu trong Phụ lục I và/hoặc hoạt động tại các địa bàn được nêu trong Phụ lục II Nghị định số 149/2005/NĐ-CP khi nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp, nếu thỏa mãn các quy định của Điểm 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu.

2. Riêng đối với loại xe ôtô trên 24 chỗ ngồi, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực đã được quy định (bao gồm cả các doanh nghiệp có sử dụng từ 500 nhân công trở lên) nhập khẩu để tạo tài sản cố định (sử dụng để đưa đón công nhân) thì được miễn thuế nhập khẩu.

3. Để tiến hành nhập khẩu miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định, đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn tại Mục I Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC .

4. Về thủ tục xin cấp giấy phép của các doanh nghiệp, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An