BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/CV-TQ ngày17/01/2012 của Công ty TNHH Thái Quân về việc đề nghị xác định lại giá tínhthuế theo hợp đồng ngoại thương đối với mặt hàng xe gắn máy hai bánh hiệu HondaAirblade i108cc và Honda PCX 124,9cc do Thái Lan sản xuất nhập khẩu tại các tờkhai số 23/NK /KDG/C51C01 ngày 11/03/2011 và tờ khai số 31, 32, 33/NK /KDG/C51C01ngày 31/03/2011. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định giải quyếtkhiếu nại lần 2 số 2133/QĐ-TCHQ ngày 13/10/2011. Tuy nhiên, doanh nghiệp tiếptục có văn bản yêu cầu đề nghị xem xét lại giá tính thuế tại các tờ khai nêutrên. Để giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quanBà Rịa Vũng Tàu:

1. Căn cứ thông tin dữ liệu giá có sẵn tại thời điểm xácđịnh giá tính thuế phù hợp với quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày21/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định giá tính thuế lô hàng nhậpkhẩu tại các tờ khai nêu tại Quyết định số 2133/QĐ- TCHQ ngày 13/10/2011 theonguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định giá quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Tổ chức kiểm tra sau thông quan tại Công ty TNHH TháiQuân đối với trường hợp nhập khẩu mặt hàng xe gắn máy hai bánh hiệu Honda Airbladei108cc và Honda PCX 124,9cc do Thái Lan sản xuất tại các tờ khai nêu trên, thuđủ thuế và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Luật quản lý thuế nếu pháthiện giá khai báo không phải là giá thực thanh toán theo quy định tại Thông tưsố 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàubiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường