TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 696/TCT-PCCS
V/v: Thủ tục mua hóa đơn lần đầu

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 204/CT-AC ngày 26/1/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về thủ tục mua hóa đơn lần đầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn quy định thủ tục mua hóa đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh phải bao gồm những giấy tờ sau:

“- Đơn xin mua hóa đơn (theo mẫu số 01 đính kèm)

- Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hóa đơn…

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh…”

Căn cứ vào quy định nêu trên thì đơn xin mua hóa đơn và giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh phải do người đứng đầu hoặc người đại diện có thẩm quyền của tổ chức ký. Trường hợp người đứng đầu tổ chức đi công tác vắng mặt không thể ký được thì có thể ủy quyền cho người dưới quyền ký thay vào đơn xin mua hóa đơn và giấy giới thiệu. Đơn xin mua hóa đơn và giấy giới thiệu do người được ủy quyền ký kèm theo Giấy ủy quyền hợp pháp của người đứng đầu tổ chức được sử dụng để làm thủ tục mua hóa đơn lần đầu tại cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương