THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/TTg-KTN
V/v Tăng cường quản lý công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thủy điện trên cả nước.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương (công văn số 3567/BCT-TCNL ngày 24 tháng 4 năm 2013) về kết quả rà soát quy hoạch, đầu tưxây dựng và vận hành các dự án thủy điện trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý danh mục các dự án thủy điện loại khỏiquy hoạch, các dự án tạm dừng, chưa cho phép đầu tư xây dựng trước năm 2015 nêutại công văn số 3567/BCT-TCNL ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương.

2. Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy bannhân dân các tỉnh có liên quan tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá các dự án thủyđiện chưa có đủ thông tin cần thiết, xem xét điều chỉnh quy mô hoặc loại khỏiquy hoạch các dự án có tác động lớn đến môi trường hoặc ảnh hưởng tới các quyhoạch khác.

- Phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo chủđầu tư các nhà máy thủy điện thực hiện vận hành theo đúng quy trình, bảo đảm hiệuquả phát điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của hạ du về mùa khô, cũng như cắt,giảm lũ, hạn chế các tác động tiêu cực đối với hạ du.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn xửlý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ di dân, táiđịnh cư của các dự án thủy điện, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Tài chính: Nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý quyđịnh về việc phân chia thuế VAT của các dự án thủy điện trên địa bàn nhiều tỉnh;giá điện tính thuế tài nguyên nước đối với các nhà máy thủy điện, phù hợp vớigiá bán điện thực tế của các nhà máy, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Nghiên cứu ban hành quy định về giám sát thực hiệncông tác bảo vệ và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường tại các dựán thủy điện, trong đó có chế tài xử phạt các đối tượng vi phạm các quy địnhliên quan.

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã được Thủtướng Chính phủ giao về: Xây dựng, ban hành quy định về dòng chảy tối thiểu ở hạdu các hồ chứa; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quy trình vận hànhliên hồ chứa các tháng mùa kiệt của các hồ chứa thủy điện trong các hệ thốngsông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba và các hệ thống sông chính khác để phục vụ phátđiện và cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của khu vực hạ du.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương:

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, đánh giá các dự ánthủy điện nhỏ trên địa bàn; báo cáo kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Côngthương.

- Tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, chỉ đạo giảiquyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ didân, tái định cư tại các dự án thủy điện trên địa bàn. Trường hợp vượt thẩm quyền,báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ liên quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng,quản lý vận hành của các công trình thủy điện trên địa bàn, đảm bảo thực hiệnđúng quy định về quản lý chất lượng công trình, vận hành đúng quy trình được cấpcó thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, người dân và bảo vệmôi trường.

6. Các Bộ, ngành và địa phương liên quan cần khẩntrương thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 4920/VPCP-KTN ngày 04 tháng 7 năm 2012 về tăng cường công tác quản lý các dự ánthủy điện và Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 31 tháng 10 năm về Kế hoạch bảo vệvà phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của Văn phòng Chính phủ; ưu tiên lồngghép các chương trình, dự án để góp phần tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống lâudài cho người dân tại các khu tái định cư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, XD;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBKHCNMT của Quốc hội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TKBT, TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải