THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
Số: 696/TTg-QHQT
V/v: Thỏa ước tài trợ cho Dự án Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do AFD Tài trợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2399/BKHĐT-KTĐN , ngày 19 tháng 4 năm 2011) về việc trình duyệt Thỏa ước tài trợ cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực quản lý và điều hành Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội" do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung dự thảo Thỏa ước tài trợ CVN 111801 cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực quản lý và điều hành Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội".
2. Giao lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thỏa ước tài trợ nêu trên với Đại diện có thẩm quyền của AFD./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Trường Đại học Y Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 22
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phạm Gia Khiêm