TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 696/TXNK-TGHQ V/v trị giá tính thuế mặt hàng than

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 256/HQQN-TXNK ngày 09/02/2017 và công văn số 257/HQQN-TXNK ngày 09/02/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc trị giá hải quan mặt hàng than. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan. Và cơ quan hải quan thực hiện

- Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận chuyển ế (F), được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

- Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến ầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở hồ sơ thực tế lô hàng ối chiếu với các quy định nêu trên để kiểm tra, xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.


- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn