TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6961/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Micro Precision Calibration Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 201, Lầu 2, Tòa nhà văn phòng Sacom Chíp Sáng, Lô T2-4,
Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311586524

Trả lời văn bản số 050814-MPC ngày05/08/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

+ Tại Điểm k, Khoản 1, Điều 4 quyđịnh nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằngtiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặtbên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏhơn chữ tiếng Việt.

....”

+ Tại Điểm c, Khoản 2 Điều 16 quyđịnh cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“...

Trường hợp người bán quy định mãhàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tênhàng hoá.

Các loại hàng hoá cần phải đăng kýquyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệuđặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, sốmáy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôinhà hoặc căn hộ…

Các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thùnhư điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thìtrên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ.”

Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn giátrị gia tăng ở tiêu thức "tên hàng hóa, dịch vụ" trên hóa đơn thểhiện bằng tiếng Việt, tên hàng hóa bằng tiếng Anh được ghi bên phải trong ngoặcđơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn tiếng Việt.Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị, khi lập hóa đơn Côngty phải thể hiện rõ dịch vụ cung ứng; nếu do đặc thù các hàng hóa, thiết bịhiệu chuẩn chỉ có tên tiếng Anh không thể dịch sang tiếng Việt thì Công ty đượcphản ánh tên hàng hóa theo tên gốc của sản phẩm như trên tờ khai nhập khẩu vớicơ quan Hải quan. Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thôngtin phản ánh trên hoá đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 1;
- Lưu: HC, TTHT.
2552– 207550(05/08/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga