BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6962/TCHQ-GSQL
V/v sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MITUTOYO Việt Nam
(Đ/c: Số 34-TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời văn bản số 04- 2013/CV-MVCngày 09/10/2013 của Công ty TNHH MITUTOYO Việt Nam về sửa chữa máy móc, thiếtbị và cung cấp phụ kiện thay thế cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Đối tượng hưởng thuế GTGT 0% đượcquy định tại Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thihành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CPngày 27/12/2011 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ quy định này để xác địnhmức thuế suất thuế GTGT.

2. Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu côngnghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì quan hệ giữa doanh nghiệp chế xuất vớinội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Do vậy, hàng hóa là linh kiện, phụkiện thay thế từ nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện thủtục hải quan theo quy định.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóađưa ra, đưa vào doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định tại Điều 49 Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh