B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6963/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thiết bị ghi hình siêu nh

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả licông văn s 2081/HQHN-GSQL ngày 15/7/2015 của Cục Hải quan Tp. Hà Nội báo cáo về việc nhập khẩucamera giám sát k thuật số gắnvào gọng kính và cúc áo của Côngty C phần Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp theo T khai hải quan số 100445759961 ngày19/6/2015 tại Chi cục Hải quan Bưu điện Tp. Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc nhập khuthiết bị ghi âm, ghi hình siêu nh,bút bi có thể tẩy xóađược, Bộ Tài chính đã có công vănsố 4904/BTC-TCHQ ngày 15/4/2015 gửi các Bộ Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng kiếnnghị ban hành chính sách quản lý phù hợp đi với các mt hàng nhạy cảm trên. Đồng thời Tng cục Hải quan có công vănsố 3550/TCHQ-GSQL ngày 21/4/2015gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu trong thời gian chờ ý kiến của các Bộ, ngành thì dừng làm thủ tục đối với các mặt hàng thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nh, bút bi có thể tẩy xóa được.

Trườnghp Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp xuấttrình hợp đồng kinh tế với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kèm xác nhận của Công an tỉnhVĩnh Phúc trong bộ hồ sơ Hải quan (có nêu chi tiết s lượng, chủng loại thiết bị phù hp với thực tế hàng hóa) về việc mua lô hàng nhập khẩu của Công ty thì Tng cục Hiquan nhất trí với đề xuất của Cục Hảiquan Tp. Hà Nội cho phép Côngty làm thủ tục nhập khulô hàng trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hà Nội được biết, thực hiện. Trườnghợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì cócông văn báo cáo Tổng cục Hiquan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) đ được hướngdẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái