TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 6965/CT-TTHT
V/v chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ: Số 648 Nguyễn Trãi, P.11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
MST 0302035520

Trả lời văn bản số 605/CV-VNS14 ngày 05/08/2014 của Côngty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừmọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóađơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày có đóng góp kinhphí đóng canô tuần tra cao tốc ủng hộ Cảnh sát biển Việt Nam do báo Tuổi Trẻphát động, do đây là khoản chi không phục vụ sản xuất kinh doanh của Công tynên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi Nhận :
- Như trên ; - P.KT4;- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
2572-208735/14 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga